Algemene voorwaarden en privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie en haar opdrachtgevers. Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie.

1.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie kenbaar worden gemaakt.

1.6 Identiteit ondernemer: Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie, Molenaarsgilde 9, 8253 JA Dronten, info@mooienzo.nl, www.mooienzo.nl, www.coriensteendijk.nl, 0615863039, kvk 60042753, NL82INGB0006529748

  1. REISKOSTENVERGOEDING

2.1 De door Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer. Parkeer en overnachtingskosten worden doorgerekend aan de opdrachtgever. 

  1. 3Totstandkoming boeking

3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie aanvaardt.
3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie alvorens een boeking te doen.
3.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Een offerte heeft een geldigheid van 28 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Opdrachtformulier bruidsstyling is rechtsgeldig na ondertekening beide partijen.
3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  1. BETALING DIENSTEN EN PRODUCTEN

4.1 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
4.2 Betaling kunnen cash of per bank, factuur worden voldaan. Alle prijzen zijn inclusief BTW (6% – 21%) tenzij anders vermeld.
4.3 Bruidsmake-up: 2 dagen na de proefsessie wordt er van de opdrachtgever 25% van het compleet verschuldigde factuur bedrag te worden voldaan. 14 dagen voor de huwelijksdag te zijn voldaan, mits anders overeengekomen.

4.4 Indien de bruid na de proefmake-up besluit geen samenwerking aan te gaan dient de betaling van de proefmake-up  en reiskosten binnen 14 dagen per factuur overgemaakt te worden aan Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie.
4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

 

  1. OVERMACHT

5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie ten allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast.
5.2 Bij opdrachten voor bruidsmake-up zal Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie niet tot schadevergoeding aanspreken.

  1. OPZEGGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Met uitzondering van een proef bruidsmake-up en reeds aangeschafte materialen.
6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. Met uitzondering van proefmake-up bij bruidsmake-up.
b) Bij annulering vanaf de 6e dag voor de opdracht 100%. Met uitzondering van proefmake-up voor bruidsmake-up.

  1. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

7.1 Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
7.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie te worden ingediend.
7.4 Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie kunnen worden toegerekend.
7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

  1. Persoonsgegevens

8.1 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruik worden voor en door Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie. 

8.2 Beeldmateriaal gemaakt door Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie of aangeleverd via derden zullen uitsluitend onder toestemming, middels opdrachtformulier, van de opdrachtgever worden gebruikt op Social Media/ Website. 

  1. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN

9.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie, te weten www.mooienzo.nl. www.coriensteendijk.nl verwijzing naar de algemene voorwaarden bevinden zich op het opdrachtformulier. 
9.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

  1. SLOTBEPALINGEN

10.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie bestaat is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Mooi & Zo/Corien Steendijk Fotografie en Visagie en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
10.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 Laatst herzien: september 2018